خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


  


مقالات دانش آموزی

 

 1. حد تابع در یک نقطه

 2. نماد تجسمی جهت اثبات مساحت دایره به روش علمی کاربردی

 3. قضیه ی نیمساز مثلث و کاربردهایی از آن

 4. قضیه ی سوا و کاربرد آن در اثبات همرسی میانه ها - مهدی مفیدی احمدی

 5. چرا باید هندسه به مدرسه بازگردد؟ دکتر امید علی کرم زاده - دانشگاه اهواز

 

ریاضیات عمومی

 

 1. اثباتی ساده از این واقعیت که عدد پی عددی اصم است.

 2. اثباتی ساده از این واقعیت که عدد نپر e عددی اصم است.

 3. بررسی ریشه های مشتق یک تابع به وسیله قضیه آخر فرما

 4. فرمولهایی برای محاسبه عدد پی

 5. دوازده مقاله ی کوتاه و جالب پیرامون عدد پی

 6. جدول مشتقات و انتگرال های توابع

 7. حل معادلات درجه ی اول تا چهارم همراه با حل چند حالت خاص از درجه ی n

 8. اعداد e و π متعالی هستند.

 

جبر

 1. کوچکترین چندجمله ای که ریشه آن مجموع ریشه های دوم چند عدد است.

 2. اثبات ساده ای از قضیه ی کوهن

 3. خاصیت "رول" در میدانهای متناهی

 4. حلقه هایی بدون ایده آل های ماکسیمال

 5. رده بندی گروه ها از مرتبه ی 6 به شیوه ای آلگوریتمی

 6. گروه متناوب A_4 ، دارای مرتبه ای برابر با  ۱۲ است اما زیرگروهی از مرتبه ۶ ندارد.

 7. ارتباطی بین نظریه ی گروهها و نظریه ی حلقه ها

 

جبر خطی

 1. از دترمینان تا ماتریس

 

آنالیز ریاضی

 1. اطلاعات کلی پیرامون تابع زتا

 2. عدد ثابت اویلر

 3. کران بالا و پایین برای ریشه های یک چند جمله ای با ضرایب مختلط

 4. آشنایی با روش پوشش تمام در آنالیز حقیقی

 5. نکاتی پیرامون مثبت بودن مشتق یک تابع پیوسته و یکنوایی آن

 6. برهان های دیگری برای چند قضیه ی آنالیز مقدماتی

 7. چند مقاله پیرامون قضیه ی دینی (Dini's Theorem)

 

نظریه ی اعداد

 

 1. آخرین قضییه فرما برای مکعبها

 2. صورت کوتاهی از اثبات آخرین قضیه فرما

 3. تاریخچه ی قضیه آخر فرما و نیز مقاله ی کامل اندرو وایلز در اثبات این قضیه

 4. اثباتی کوتاه به روش ترکیبیاتی برای قضیه ی کوچک فرما

 5. قضیه ی اعداد اول

 6. مجموع توان های اعداد صحیح

 7. هفده اثبات !! برای قضیه ی نامتناهی بودن مجموعه ی اعداد اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به اول صفحه

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی