بوزجانی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

نمونه سوالات ریاضی مقطع دبیرستان


ریاضی 1    ریاضی 2   آمار و مدل سازی   ریاضی 3    حسابان   جبر و احتمال   هندسه ی 1 و 2   


 

ریاضی 1


 1. نمونه سوال ریاضی 1- کتاب جدید - نیم سال اول
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 2. نمونه سوال ریاضی 1- کتاب جدید - نیم سال اول
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


 3. نمونه سوال ریاضی 1- کتاب جدید - خرداد
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 4. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 84-83
  دیدن صفحه ی 1
  دیدن صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 5. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 84-85
  دیدن صفحه ی 1
  دیدن صفحه ی 2
  دیدن صفحه ی 3
  دیدن صفحه ی 4
  دانلود کل صفحات

 6. هماهنگ کشوری - خرداد 80
  دیدن صفحه ی 1
  دیدن صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 7. هماهنگ کشوری - خرداد 80-نوبت عصر
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 8. هماهنگ کشوری - خرداد 80
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 9. هماهنگ خارج از کشور - خرداد 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 10. دبیرستان شهدای کارگر - خرداد 80
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 11. دبیرستان دکتر معین آمل - خرداد 83
  دیدن صفحه ی 1
  دیدن صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 12. دبیرستان دکتر معین آمل - خرداد 83
  دیدن صفحه ی 1
  دیدن صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 13. نمونه سوال ریاضی 1 همراه با جواب - نیم سال دوم
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 14. نمونه سوال ریاضی 1 همراه با جواب بعضی از سوالات - نیم سال اول
  مطالعه و دریافت نمونه سوالریاضی 2

 

 1. دبیرستان استاد شهریار زنجان -کتاب جدید - دیماه 88
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 2. دبیرستان استاد شهریار زنجان -کتاب جدید - دیماه 88
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 3. شاهد اراک - رشته ی تجربی - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 4. شاهد اراک - رشته ی ریاضی - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 5. دبیرستان شهید منتظری زنجان - خرداد87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. دبیرستان استاد شهریار زنجان - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 7. دبیرستان آفتاب اراک - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 8. ایثارگران اراک - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 9. شاهد اراک - رشته ی ریاضی - خرداد 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 10. شاهد اراک - رشته ی تجربی - خرداد 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 11. ایثارگران اراک -دی ماه 86 - تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 12. شاهد اراک - فروردین 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 13. شاهد اراک - رشته ی تجربی - خرداد 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 14. دبیرستان شاهد پسران زنجان - خرداد 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 15. دبیرستان تیزهوشان زنجان (مرکز شهید بهشتی) - دی 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 16. دبیرستان نبی اکرم زنجان - خرداد 84
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 17. هماهنگ خارج از کشور - خرداد 84
  دانلود

 18. هماهنگ خارج از کشور - خرداد 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  دانلود

 19. شاهد اراک - رشته ی تجربی - دی ماه 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 20. استان مرکزی - خرداد 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 21. استان اصفهان - دی ماه 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 22. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 83-84
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 23. دبیرستان نبی اکرم زنجان - خرداد 83
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 24. دبیرستان تیزهوشان زنجان (مرکز شهید بهشتی) - خرداد 82
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 25. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 81-82
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 26. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 80-81
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 27. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 79-80
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2
  دانلود کل صفحات

 28. شاهد اراک
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 29. نمونه سوال آخر سال
  مطالعه و دانلود

 30. سوالات طبقه بندی شده ی ریاضی 2 - مدارس تیز هوشان، شاهد و نمونه و تمامی علاقمندان
  تألیف: آقای مجید اسلامی، دبیر دبیرستان های اراک
  تعداد صفحات: 29 صفحه
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 31. دبیرستان استاد شهریار زنجان - خرداد 1389-رشته ی ریاضی
  دانلود

 32. دبیرستان استاد شهریار زنجان - خرداد 1389-رشته ی تجربی
  دانلود

آمار و مدل سازی

 

 1. شاهد اراک - خرداد 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 2. فرزانگان اراک - سوم تجربی - آذر 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 3. فرزانگان اراک - سوم تجربی -دی ماه 84 - تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 4. شاهد اراک - دی ماه 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 5. هنرستان شهید مصطفی خمینی مشهد - دی ماه 84
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. شاهد اراک - فروردین 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 7. شاهد اراک - اردیبهشت 86 - رشته تجربی
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 8. شاهد اراک - خرداد 86 - رشته ی ریاضی و انسانی
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 9. ایثارگران اراک - دی ماه 86 - تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 10. ایثارگران اراک - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 11. دبیرستان آبسال تهران - دی ماه - سوم تجربی
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 12. دبیرستان آبسال تهران - خرداد
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 13. دبیرستان آبسال تهران - دوم ریاضی - دی ماه
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 14. استان اصفهان - رشته ی ریاضی و تجربی و انسانی - خرداد ماه
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 15. استان اصفهان - رشته ی ریاضی و تجربی و انسانی - دی ماه
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 16. شاهد اراک - سوم تجربی
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 17. شاهد اراک - نوبت دوم
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 18. شاهد اراک - نوبت دوم
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 19. شاهد اراک - نوبت دوم
  مطالعه و دریافت نمونه سوال


ریاضی 3

 

 1. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 88
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 2. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر- خرداد 88
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 3. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 4. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر - خرداد 87
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 5. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 6. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر - خرداد 86
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 7. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 8. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر - خرداد 85
  مطالعه و دریافت نمونه سوال
  پاسخ نامه

 9. خارج از کشور - رشته ی انسانی - خرداد 84
  صفحه ی 1

 10. شهر تهران - رشته ی تجریی - خرداد 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 11. شهر تهران - رشته ی تجریی - شهریور 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 12. شهر تهران - رشته ی تجریی - خرداد 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 13. شهر تهران - رشته ی تجریی - شهریور 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 14. شهر تهران - رشته ی تجریی - دی 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 15. هماهنگ کشوری - رشته ی تجریی - دی 80
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامهحسابان


 1. هماهنگ کشوری - دی ماه 80 - تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 2. شهر تهران - خرداد 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 3. ناحیه ی 2 زنجان- خرداد 81
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2

 4. شهر تهران - شهریور 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 5. شهر تهران - دی ماه 81- تمام کتاب
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 6. شهر تهران - خرداد 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 7. شهر تهران - مرداد 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 8. شهر تهران - شهریور 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 9. شهر تهران - دی ماه 82- تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 10. استان همدان - تمام کتاب - دی ماه 82
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 11. شهر تهران - خرداد 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 12. ناحیه ی 2 زنجان - خرداد 83
  مطالعه نمونه سوال

 13. استان همدان -خرداد 83
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 14. استان همدان - شهریور 83
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 15. استان همدان - دی ماه 83 - تمام کتاب
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 16. هماهنگ کشوری - خرداد 84
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 17. هماهنگ کشوری -شهریور 84
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 18. دبیرستان شاهد پسران زنجان - دی ماه 84
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2

 19. دبیرستان نبی اکرم (ص) زنجان - دی ماه 84
  صفحه ی 1

 20. هماهنگ کشوری -خرداد 85
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 21. هماهنگ کشوری -شهریور 85
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 22. هماهنگ کشوری -دی ماه 85 - تمام کتاب
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 23. هماهنگ کشوری -خرداد 86
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 24. هماهنگ کشوری -دی ماه 86 - تمام کتاب
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 25. هماهنگ کشوری -خرداد 87
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 26. هماهنگ کشوری -خرداد 88
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 27. دبیرستان شهریار زنجان - دی ماه 1388
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 28. مجموعه ای شامل 130 مساله ی حسابان برای آمادگی در امتحانات
  مطالعه و دانلود


جبر و احتمال


 1. هماهنگ کشوری - خرداد 88
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 2. هماهنگ کشوری - خرداد 87
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 3. هماهنگ کشوری - خرداد 86
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 4. هماهنگ کشوری - خرداد 85
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 5. هماهنگ کشوری - شهریور 85
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 6. هماهنگ کشوری - تمام کتاب - دی ماه 85
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 7. هماهنگ کشوری - خرداد 84
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 8. ناحیه ی 2 زنجان - خرداد 83
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2

 9. استان همدان - خرداد 83
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 10. استان همدان - شهریور 83
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 11. استان همدان - تمام کتاب - دی ماه 83
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 12. استان همدان - تمام کتاب - دی ماه 82
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


هندسه ی 1 و 2

 • هندسه ی 1

 1. دبیرستان آیت الله طالقانی 2 خرم آباد - خرداد 1387
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 2. خارج از کشور - رشته ی تجربی و ریاضی - خرداد 84
  صفحه ی 1

 3. خارج از کشور - رشته ی تجربی و ریاضی - خرداد 84
  صفحه ی 1
  صفحه ی 2

 4. دبیرستان شاهد 2 امام خمینی اراک -خرداد 1383
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 5. دبیرستان شاهد 2 امام خمینی اراک - رشته ی تجربی - خرداد 1383
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 6. دبیرستان شاهد 2 امام خمینی اراک -دی ماه 1383
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 7. هماهنگ کشوری - رشته ی تجربی و ریاضی - دی ماه 1376
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 8. دبیرستان آبسال تهران - تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 9. فرزانگان اراک - تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 10. شاهد 2 اراک - رشته ی تجربی - دی ماه
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 11. شاهد 2 اراک - رشته ی ریاضی - دی ماه
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 12. شاهد 2 اراک - تمام کتاب
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 13. استان اصفهان - رشته ی تجربی و ریاضی - دی ماه
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 14. نمونه سوال آخر سال
  مطالعه و دانلود

 • هندسه ی 2

 1. هماهنگ کشوری - خرداد 88
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 2. هماهنگ کشوری - خرداد 87
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 3. هماهنگ کشوری - خرداد 86
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 4. هماهنگ کشوری - خرداد 85
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 5. هماهنگ کشوری -شهریور 85
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 6. هماهنگ کشوری - دی ماه 85 - تمام کتاب
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 7. هماهنگ کشوری - خرداد 84
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 8. شهر تهران - خرداد 83
  مطالعه و دریافت نمونه سوال

 9. استان همدان - خرداد 83
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 10. استان همدان - شهریور 83
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 11. استان همدان - دی ماه 83 - تمام کتاب
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 12. شهر تهران - خرداد 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 13. شهر تهران -شهریور 82
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 14. استان همدان - دی ماه 82 - تمام کتاب
  دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 15. شهر تهران -خرداد 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 16. شهر تهران -شهریور 81
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

 17. هماهنگ کشوری - دی ماه 80
  مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه
 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به اول صفحه

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی