کاربر گرامی برای ارسال نظر، لازم است به سوال ساده زیر پاسخ دهید (توصیه می‌شود قبل از ارسال، یک کپی از نظر خود تهیه فرمایید):

نام امام اول شیعیان جهان (سه حرفی)

نظر شما با موفقیت اضافه شد!