کاربر گرامی برای ارسال نظر، لازم است به سوال ساده زیر پاسخ دهید (توصیه می‌شود قبل از ارسال، یک کپی از نظر خود تهیه فرمایید):

شاعر معروف شیراز و صاحب غزلیات

نظر شما با موفقیت اضافه شد!