تاريخ

نام رياضيدانان

توضيحات

مراجع

1806

 

 

كشف و به كار بردن تعبير هندسي عددهاي مختلط (گ.وسل نقشه بردار دانماركي در  1799 و « ژه.آگان» رياضيدان فرانسوي در سال 1806).

[1]

             1807

 

              

 

 

               1811                

فوريه

 

-فوريه در سال 1868 دراوسر متولد شد و در سال 1830 در پاريس در گذشت.

-ارائه ي مقاله ي فوريه  تحت عنوان زير:

هر تابع  را كه در بازه ي متناهي بسته اي توسط منحني دلخواهي رسم شده مي توان به مجموع دو تابع سينوسي وكسينوسي تجزيه كرد. كه مورد داوري قرار گرفت ورد شد.

-ارائه ي مقاله ي تجديد نظر شده فوريه كه مورد تاييد واقع شد و برنده ي جايزه شد.

 

       [2]           

                1812

كوشي

كارهاي كوشي:

-سهم كوشي در نظريه ي دترمينانها كه با يك مقاله ي طويل 84 صفحه اي در سال 1812 آغاز مي شود.

-در اين مقاله اولين برهان اين قضيه مهم ومفيد را كه اگرA,B هر دو ماتريس n*n   باشدآنگاه قدرمطلق AB برابربا قدرمطلق Aضرب در قدر مطلق B  است.

-وسعت و گسترش  بيشتر آناليز توسط كوشي. 

 

 

 

[2]

             1820

نيكو لآي لوباچفسكي وبوليوي

نيكو لآي لوباچفسكي و يانوش بوليوي در مجارستان در دهه 1820 نخستين گام ها  را در جهت پديد آوردن هند سه ي نااقليدسي برداشتند.

 

 

[3]

1822         

برنهارت ريمان

-      روي شكل مهمي از تحليل رياضي در ارتباط با تغييرات دورهاي كار كرد كه خود حاصل كار ژان فوريه ، رياضيدان فرانسوي در سال 1822 بود.

-      -در سال 1866 ريمان پا به عرصه ي هندسه ي  غير اقليدسي نهاد.

 

[2]

 

           1826و1827


آبل

مقالات آبل در زمينه هاي مختلف رياضيات مثلا:

-در باب همگرا يي سري هاي نامتنا هي درباره ي به اصطلا ح انتگرال ها ي آبلي و درباره ي توابع بيضوي .

-كار آبل موجب پيدا يش نظريه ي توابع متناوب مضاعف گرديد .

 

 

[3]

            

 

            1827

 

گاوس

-تحقيقات كلي  درباره ي رويه ها ي منحني توسط گاوس .

-كارها ي گوسي درباره ي هندسه دروني سطحها .

[2]

 

[1]

 

 

              1830


جورج پيكاك

-نخستين  سو سوها ي ديدگاه جديد در جبر در حدود سال 1830 در انگلستان با كار پيكاك پديدار شد .

-اواز نخستين كساني بود كه به مطالعه ي جدي اصول بنيادي جبر پرداخت.

-در سال 1830 رساله اي درباب جبر خود منتشر كرد .

-كوشش كرد تا به جبر پرداختي منطقي قابل مقايسه با اصول اقليدس بدهد وبدين ترتيب براي خود عنوان ؛اقليدس جبر؛ را كسب نمايد.

-توجيه تعميم قواعد” جبر حسابي” براي” جبر نمادي”  توسط پيكاك اصل تداوم صورتهاي معادل ناميده شد.

 

            

 

[2]

 

  

 

 

             1830

اواريست گالوا

-در سال 1811 در پاريس متولد شد ودر سال 1832 در دوئل احمقا نه اي در 21 سالگي در گذشت.

-مقاله اي  كوتاه از او درباره ي معادلات به چاپ رسيد ونتايجي در آن ارائه شد كه ظاهرا مبتني بر يك نظريه ي كاملا كلي بوده اند.

 وصييت نامه ي علمي  او حاوي:

-نظريه ي گروههاو به اصطلاح نظريه ي گالوايي معادلات است.

-گالوا  اولين كسي بود كه در سال 1830 كلمه ي گروه را به معني فني به كار برد.

 

 

 

[2]

 

      

 

 

 

 

 

        1832      

بويوئي

-چاپ رساله اي 26 صفحه اي در باب نظريه موازي.

 

 

 

 

 

         1833

 

هميلتن

-ويليام راوئن هميلتن در سال 1805 دردوبلين به دنيا آمد .

كارهاي هميلتن:

-بحث زيبايي دربارهي اعداد مختلط به عنوان زوج اعداد حقيقي كرده است.

-هميلتن به تفكر درباره ي جبر سه تايي ها و چهار تا يي هاي مرتب اعداد حقيقي پرداخت و جبر كواتر نيونها اولين جبر غير جابجايي توسط او دفعتا تكوين يافت.

-هميلتن تعريف هايي را براي جمع و ضرب كواترنيونهاي خود تدوين كرد.

-فكر كنار گذاشتن جابجايي ضرب توسط هميلتن بود.

- حل معادلات درجه ي پنجم .  تابع هاي نوسان كننده .منحني شتاب نماي يك ذره ي متحرك . حل عددي معادلات ديفرانسيل.

-       

 

 

 

[2]

 

 

 

        1837   

سيمسون پواسون

-در سال 1781 در پيتويه به دنيا آمد ودر سال 1840 در پاريس در گذشت.

كارهاي سيمسون:

-كار در زمينه ي حساب احتمالات توسط او وارائه ي “قانون اعداد بزرگ “ومنحني خاصي براي نشان دادن احتمال وقوع رويدادهاي با احتمال نا برابر.

-همچنين در زمينه ي آمار قدري از كارهاي اوليه را سيمسون انجام داد.

- مقالات ارائه شده توسط سيمسون در سال 1837 درباره ي:


بررسي موضوعاتي از قبيل انتگر
الهاي معين وسري ها و...مي باشد.

 

 

[3]

 

 

 

[2]

 

 

 

1844

هرمان گونترگراسمان

- اولين چاپ اثر مهم خود حساب توسيعها را منتشر كرد.

-گراسمان مجموعه هاي مرتب از n عدد حقيقي را در نظر گرفت و به هر مجموعه عدد ابر مختلطي نسبت داد.

 

[2]

1847

 

در سال 1847 جزوه اي تحت عنوان آناليز رياضي منطق منتشر شد كه دمورگن آن را به عنوان اثر دوران ساز مورد تحسين قرار داد.

 

[3]

 

1851-1804

ژاكوبي

در سال 1804 در يوتسدام به دنيا آمد و در سال 1851 در برلين در گذشت.

كارهاي ژاكوبي:

-مشهورترين تحقيقات او در رياضيات در زمينهي توابع بيضوي است كه او و آبل مستقل از هم وبه طور همزمان نظريه ي اين توابع را تاسيس كردند و ژاكوبي اساس نماد گذاري امروزي را براي آن ها معرفي كرد.

-كار در زمينه ي نظريه ي دترمينان ها.

 

 

[2]

1752-1833

آدرين ماري لژاندار

-وي در رواج دادن مسئله ي اصل موضوع توازي نقش زيادي داشت.

 

[2]

1854

جورج بول

- ضمن بسط وايضاح اثر پيشين خود مربوط به سال 1847 آن را در قالب كتابي تحت عنوان تفحص در قوانين تفكر در آورد كه در آن هم منطق صوري وهم جبر جديد يعني جبر مجموعه ها را كه امروز به جبر بولي موسوم است  تاسيس كرد.

[2]

1857

آرثر كيلي

جبر ماتريسي توسط رياضيدان انگليسي آرثر كيلي (1895-1821) ابداع شد.

[2]

1859 و1860

 جورج بول

-      رساله اي در باب معادلات ديفرانسيل در سال 1859 به چاپ رسانيد.

-      او در سال 1860 رساله اي در باب حساب تفاضلات متناهي را به چاپ رسانيد.

[2]

 

1867

هرمان هانكل

كارهاي تمام وكمال هرمان ها نكل درباره ي ساختار جبري .

[2]

1871

كلاين

كلاين در سال 1871 به سه هندسه ي بويوئي ولباچفسكي ،هندسه ي اقليدس ،هندسه ي ريمان نام هاي هندسه ي هذلولوي ، هندسه ي سهموي وهندسه ي بيضوي داد.

[2]

1901-1822

شارل ارميت

- در سال 1822 در ديوز در لورن به دنيا آمد و در سال 1901 در پاريس در گذشت.

-  شارل سهم مهمي در جبر و آناليز داشت.

وي علاوه بر جبر وآناليز درباره ي نظريه ي اعداد، ماتريسها ، كسرها ي مسلسل جبري، پاياها وهمپاياها، كوانتيكها ، اوكتانها ، انتگرالها ي معين، نظريه ي معادلات،توابع بيضوي، توابع آبلي، ونظريه ي توابع  مقالاتي نوشت.

-  دو نتيجه ي رياضي مهم منسوب به ارميت كه از همه بيشتر مورد توجه عامه است ، راه حل مربوط به سال 1858 او براي معادلات درجه ي پنجم كلي به كمك توابع بيضوي، وبرهان مربوط به سال 1873 او از متعا لي بودن e است .

 

 

      [2]         

1884

پيرسن

-در قرن 1857 در لندن متولد شد.

-  بنياد هاي رياضي محكم علم آمار در قرن بيستم ، به ويژه با كاربردشان در علوم زيستي حاصل تلاش اوست.

               

          [3]         

1821

كيلي

در  سال1821در ريچموند ، متولد شد و در سال 1895در گذشت.

-      وي سهم پيشتازانه اي در هندسه ي تحليلي، نظريه ي تبديل ها ، نظريه ي دتر مينان ها ، هندسه ي با ابعاد بالاتر ، نظريه ي افراز ، نظريه ي منحني ها و رويه ها ، مطا لعه ي صورتهاي دو دويي وسه سه يي نظريه ي تابع هاي آبلي ، تتا و بيضوي دارد.

-  اما شايد مهمترين كار او ابداع وبسط نظريه ي پاياها باشد.

 

 

      [2]         

1846

جيمز جوزف سيلوستر

-      او در سال 1814 در لندن به دنيا آمد ودر سال 1897 در لندن در گذشت.

-      او به تشويق كيلي به نوشتن مقالات مهمي در جبر جديد پرداخت.

-      وي مقالاتي در نظريه ي حذف ، نظريه ي تبديل ، صورتهاي كانوني ، دترمينان ها ،حساب صورت ها  نوشت.

      [2]         

 

1846

جيمز جوزف سيلوستر

- همچنين او مقالاتي  درباره ي نظريه ي افرازها ، نظريه ي پاياها ، روش چبيشف در خصوص تعداد اعداد اول در حدود معين ، مقادير ويژه ي ماتريس ها ، نظريه ي معادلات ، جبر چند گانيها ، نظريه ي اعداد ، نظريه ياحتمالات  نوشت.

      [2]