دانشمندان قرن 17

 

تاريخ

نام

موضوعات

مرجع

1626-1581

 

ويلبر ورداسنل

-کارهـــــايی در مــورد مســـــاحی دايره انجـــــام داد0

- بـــــرای مســيری بـــر کره، که زوايای ثابــــــتی با مــدارها می سازد به اسنل منسوب است0

- ويـــــکی از اولين کسانی اســت که در خــواص مثلـــــــثهای قطــــــبی کروی تحــقيق کـــــــرده است.

[2]

1667-1584

گرگوار دوسن و نسان

کارهايی که انجام داده است:

1)در تربيع دايره کار کرده است.

2) وی از روشهای مقدم بر اختراع حسابان در مسائل مختلف تربيع استفاده می کرد.

[2]

قرن هفدهم

يوهان کپلر

-ازاولين اروپائيان جديد که ايده بينهايت کوچکهارا دررابطه باانتگرال گيری بکاربردبايد علی الخصوص ازيوهان کپلر نام برد.

[1]

1647-1585

 

 

 

 

 

کلودميدورژ

 

 

 

کارهايی که انجام داده است:

- او آثاری در زمينه ی اپتيک و يک مطالعه ی ترکيبی از مقاطع مخروطی را که در آن بسياری از براهين معلول آپولونيوس را ساده کرده بود منتشر کرد وی دست نوشته ی جالبی شامل صورتها و جوابها متجاوز از هزار مسئله ی هندسی از خود به جا گذاشت و تفريحات رياضی عامه پسند لورشون را ويرايش کرد.

 

 

[1]

قرن هفده

نپر

-اختراع ميله های نپر

[2]

قرن هفده

نپر

 

 

 

 

- نماد گذاری هندی،عربی

- چگونگی محاسبه مربوط به کسرها

- لگاريتم ورايانه ها

- درتکميل مفهوم جداول مربوط به لگاريتم بريگزسهم به سزايی دارد.

[1]

1632-1595

آلبر زيوار

 

کارهايی که انجام داد.

- به هندسه ی کروی و مثلثات پرداخت.

- رساله ای در مثلثات منتشر نمود که حاوی اولين مورد استفاده از علائم اختصاری به نشانه سينوس ،کسينوس وتانژانت ناميده می شود.

-عبارتی رابرای يک مثلث کروی برحسب زيادتی کروی آن ارائه کرد.

- آثارسيمون استوين راويرايش کرد

[1]

 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1650-1596

دکارت

کارهايی که انجام داه است0

- دستگاه هايی را برای ترسيم منحنی های نمايش معادلات ابداع کرد و دستگاه های او را کارتزين می نامند0

- دکارت توانست با استفاده از دستگاه مختصات خود هر نقطه از سطح را  با مجموعه ی دو عدد مشخص سازد.

- ارزش کار دکارت اساسا در اين بود که وی جبر و هندسه را ترکيب کرده و از اين راه اين دو را بسط دهد0

- اعلام رابطه ی  

که در آنv  تعداد رئوس ، e تعداد يالها و f تعداد وجوه يک چند وجهی محدب  است0

- او اولين کسی بود که منحنی موسوم به فوليوم (چينه ی) دکارت ،منحنی درجه ی سوم گره داری که دراغلب کتابهای حسابان ديده می شود را مورد بحث قرار داد0

- در قسمت دوم هندسه به دسته بنديی از منحنيها و نيز به روش جالبی ازساختن مماس بر منحنيها پرداخته است0

- در سومين قسمت هندسه به حل معادلات درجات بالاتر از دو پرداخته شده است از قاعده ای که اکنون آن را قاعده ی علامات دکارت می ناميم برای تعيين حدود عده ی ريشه های مثبت و منفی چند جمله ای استفاده شده است0

[1]و[2]

1661-1615

گرگواردو سن ونسان

کارهايی که انجام داد0

- چاپ هندسه ی دکارت  به زبان لاتين را ويرايش کرد و به هويگنس ،هود و اسلوزه رياضی آموخت0

- وی درباره ی پرسپکتيو مقالاتی نوشت و آثار ويت را ويرايش کرد0

[1]

1703-1616

واليس ،جان

کارهايی که انجام داد0

- وی نخستين کسی است که مبحث قوه را در رياضيات بسط داد و آن را شامل قوای منحنی و کسری هم نموده  را به جای و     را به جای   بکار برد0

- برای اولين بار علامت را برای بی نهايت استعمال کرد0

- اعداد موهوعی را به طريق هندسی تعبير کرد (در اين راه کاملا توفيق نيافت)

- کتاب دقيق و ارزنده در باب تاريخ رياضيات نوشته است0

[1]و[2]

1617

سنل ويلبر ورد

- تهيه ی نقشه های جغرافيا

برای تعيين فواصل از راه مثلث بندی ابتکار عرضه کرد و به اين ترتيب فن جديد تهيه ی نقشه های جغرافيايی را بنيان نهاد0

[3]

 


 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1620

ادموند گانته

- يک جدول هفت رقمی ازلگاريتمها ی متعارفی سينوس وتانژ انت زوايابرای فواصل قوسی يک دقيقه کشف کرد.

[2]

1620

بورگی

جدولی از لگاريتمها را به تصور در آورده و آن را ساخت0

[2]

1620

گانته

- ِيک مقياس لگاريتمی ، يا خط موربی درست کرد که در آن فواصل با لگاريتمهای اعداد ثبت شده ،متناسب بودند0

 

[1]

1684-1620

ويليام،ويسکونت برونکر

 

کارهايی که انجام داد0

- وی درباره ی محاسبه طول قوس سهمی و سيکلوئيد مطالبی نوشت و در استفاده از سريهای نا متناهی برای بيان کميتهای که نمی توانست آنهارا به طريقی ديگر تعيين کند ،ترديدی در خود راه نمی داد0

- وی ثابت کرد که مساحت محصور بين هذلولی متساوی القطرين xy=1 محور x ها ودوخطx=1 وx=2برابر است با و يا با

1-1/2+1/3-1/4+…

[1]

1687-1620

نيکولاس مرتوکار

 

 

 

 

 

کارهايی که انجام داد0

- وی اصول اقليدس را ويرايش کرد0

- درباره ی مثلثات ،نجوم ،محاسبه ی لگاريتمها و کيهان نگاری مطالبی نوشت0

- سری  ln(1+x)=که به طور مستقل توسط سن و نسان کشف شد گاهی سری مر کاتور ناميده می شود0 اين سری به ازای

    x> -1همگراست و می توان آن را به طور رضايتبخشی برای محاسبه ی لگاريتمها به کارگرفت.

 

[1]

1622

اوترد

اختراع خط کش محاسبه ی مستقيم لگاريتمی

 

[3]

1685-1622

 

رنه فرانسوا

 و التر دواسلوزه

 

 

کارهايی که انجام داد0

- رسالات متعددی در رياضيات نوشت0

- وی مارپيچها،نقاط عطف، و پيدا کردن واسطه های هندسی را مورد بحث قرار داد0

- خانواده ی منحنی ها که در آن توانها اعداد صحيح مثبتی هستند به ياد او مرواريدهای اسلوزه ناميده می شود0

 

[1]

 

 

1703-1622

وينچنسو ويويانی

تعيين مماس بر سيکلوئيد

 

[1]

 

 


 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1662-1623

پاسکال بل

 

کارهايی که انجام داد0

- پاسکال در باب مقاطع مخروطی کتابی نوشت و به  بسط و توسعه آن پرداخت

- اولين ماشين حساب را اختراع کرد که به کومک يک سلسله چرخهای دندانه داراعمال جمع و تفريق را انجام می داد0

- حساب احتمالات

-همچنين ثابت کرد مجموع زوايای مثلث يک نيم صفحه است0

[1]

1624

بريگز

کارهايی که انجام داد0

- حساب لگاريتم خود را که شامل يک جدول 14 رقمی از اعداد 1 تا 20000 و از 90000 تا 10000 بود کشف کرد و سپس منتشر کرد0

[1]

1712-1625

جيو وانی دومينکو کاسينی

 

کارهايی که انجام داد0

- منحنی کاسينی:

منحنی کاسينی که مکان هندسی نقطه ای است که حاصلضرب فواصل آن از دو کانون ثابت مقداری ثابت است درسال 1680 در رابطه با موضوعی درباره ی حرکتهای نسبی زمين و خورشيد مورد مطالعه قرار گرفت0

[1]

1677-1630

آيزک برو

 

کارهايی که انجام داد0

- کار اساسی او در ارتباط با نظريه ی مشتقگيری می باشد0

- مهمترين اثر رياضی برو دروس نور شناسی و هندسه می باشد در اين کتاب است که به رهيافت بسيار نزديکی به فرايند نوين مشتقگيری بر می خوريم که در آن از باصطلاح مثلث ديفرانسيل که در کتابهای درسی امروزی با آن مواجه می شويم ، استفاده شده است0

- معکوس بودن اعمال مشتقگيری و انتگرال گيری را به طور کامل از هم تشخيص داداين کشف مهم همان باصطلاح قضيه ی اساسی حسابان است0

- 4 مقاله ی اول مقاطع مخروطی و آثار باقيمانده ی ارشميدس و تئود و سيوس را منتشر کرد0

 

[1]

1632

ويليام اوترد

- دواير متناسب

- وی کتاب درسی دررياضيات نوشت ودر آن علامت ضرب وهم چنين علامات اختصاری راکه امروزه درمعادلات مثلثاتی بکارمی روداز قبيل sin - tg  - cos بجای جيب استفاده کرد.

- خدمت ديگر وی به عالم علم ساختن خط کش محاسبه است.

 

[1]و[2]

 

 

 

 

 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1704-1633

يوهان هود

کارهايی که انجام داد0

- مقالاتی درباره ی ماکزيمم و مينيموم و نظريه ی معادلات نوشت0

- وی قاعده ی ماهرانه ای برای پيدا کردن حاصلضرب ريشه های يک چند جمله ای داد که معادل با روش امروزی آن است که در آن ريشه های بزرگترين عامل مشترک چند جمله ای و مشتق آن را پيدا می کنيم0

[1]

1635

بوناونتورا کاواليری

 

کارهايی که انجام داد0

- رواج به موقع لگاريتم ها

- هندسه ی تقسيم نا پذير:

که به صورت اوليه خود در 1635 منتشر شدو به روش تقسيم ناپذيرها اختصاص داده شده بود گر چه می توان رد اين روش را در کارهای دموکريتوس و ارشميدس پی گرفت ولی بسيار محتمل است که تلاشهای کپلر دريافتن برخی مساحتها احجام بود که محرک کاواليری شد0

- اصول موسوم به اصول کاواليری

1- اگر دو قطعه  مستوی بين يک جفت خط موازی قرار گيرند و اگر دو قطعه خطی که توسط آنها بر روی هر خطی به موازات خطوط در بر دارنده جدا می شود طولهای برابر داشته باشند آنگاه مساحتهای قطعه های مستوی برابرند0

2- اگر دو جسم صلب بين يک جفت صفحه ی موازی قرار گيرند و اگر در مقطع جدا شده توسط آنها بر روی هر صفحه  به موازات صفحات در بر دارنده مساحت های برابر داشته باشند آنگاه حجم دو جسم صلب با هم برابرند0

 

[1]و[3]

1639

ژراردزارگ

کارهايی که انجام داد0

- هندسه ترسيمی:

در اين نوع هندسه،اشکال هندسی از ديدگاههای گوناگون ترسيم و مطالعه می شود0

- رساله ای فوق العاده ابتکاری درباره ی مقاطع مخروطی منتشر کرد0

کتاب کوچک وی درباره ی مقاطع مخروطی بود که او را به عنوان عمده ترين نويسنده ی قرن هفدهم در زمينه ی هندسه ی ترکيبی مشخص می سازد در اثرفوق با شروع از دکترين کپلر درباب پيوستگی بسياری از قضايای اساسی درباره ی انولوسيون ،تقسيمات ،هومولوژی،قطب و قطبی،پرسپکتيو،مباحثی آشنا برای آنها که يکی از درسهای امروزی هندسه ی تصويری را گرفته اند بسط داده شده است0

 

[1]

 

 

 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1675-1638

جيمز گريگوری

- در رياضيات او arctanx،  ، Arcsecxرا به صورت سريهای نامتنامی بسط داد0

- بين سريهای همگراوواگراتمايز قائل شد.

- وی برهانی استادانه ولی غير مقنع از امتناع تربيع دايره ی اقليدس را ارائه داد0سری که نقش عظيمی در محاسبه ی     دارد به نام او مشهور است0

- نخستين کسی است که در رياضيات به تحقيق و مطالعه در باب سلسله های متقارب پرداخته است (هرگاه در سلسله ای    ،مجموع n جمله ی آن،به سمت حد معينی ميل  کند گويند سلسله متقارب است مثلا سلسله ی متشکل از حمل يک تصاعد هندسی به صورت متقارب است و حاصل جمع آن2 می باشد سلسله ای را که چنين نباشد متباعد نامند0)

 

[1]

1718-1640

فيليپ دولاهير

 

 

 

کارهايی که انجام داده است :

علاوه بر کتابی که در موردمقاطع مخروطی نوشته است،درباره ی روشهای نموداری ،انواع گوناگون منحنيهای مستوی از درجات بالا و مربعهای جادويی مطالبی نوشت. وی نقشه هايی از زمين را به طريقه ی تصوير کروی ساخت که در آن مرکز تصوير بر خلاف تصوير نگاشتی بطلميوس نه درقطب کره بلکه برامتداد شعاع ماربر قطب وبه فاصله rsin45 درخارج کره واقع است .

 

[1]

قرن هفدهم

سيمون  استوين و لوکاوالد يو

هريک از اينها سعی کردند که از برهان خلف مضاعف روش افنا با گذار مستقيم به حد دربررسی خود از قطعه ی سهموی احتراز کنند.

اسيون در کار خود در هيدروستاتيک از چنين روشی استفاده کردکه طی آن نيروی فشار مايع بريک سد مستطيلی راازراه تقسيم سد به نوارهای افقی باريک وسپس چرخاندن اين نوارها در حول لبه های پائينی وبالائی تا آنکه اينها به موازات يک صفحه افقی درآيند،پيداکرد.

[1]

قرن هفدهم

مارن مرسن

کارهايی که انجام داد:

- آثاربسياری از رياضيدانان يونانی راويرايش کردو مطالبی درباره ی موضوعات گوناگون نگاشت.

- شهرت وی بويژه دررابطه باباصطلاح اعداد اول مرسن يااعداداولی به صورت        است.

 

[2]و[1]

 


 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1727-1642

نيوتن

- تعميم قضيه ی دوجمله ای عمومی رابدست آوردوروش فلوکسيونهانامی که وی به آنچه امروزه تحت عنوان حساب ديفرانسيل شناخته ميشودرا ابداع کرد.

- کشف مهمی که نيوتن در اين قرن انجام داد روش فلوکسيونهای اوبود.

- حساب عمومی :

حساب عمومی متضمن مواد اصلی دروس نيوتن از 1673-1683است که درآن نتايج متعدد مهمی در نظريه ی معادلات ،نظير اين حقيقت که ريشه های موهومی يک چند جمله ای حقيقی بايد به صورت مزدوج باشند، قواعدی برای پيدا کردن کران بالايی برای ريشه های يک چند جمله ای حقيقی،فرمول او برای بيان مجموع توانهای n ام ريشه های چند جمله ای بر حسب ضرايب چند جمله ای ،توسيعی از قاعده ی علامات دکارت برای يافتن تعداد ريشه های موهومی يک چند جمله ای حقيقی وچيزهای متعدد ديگری ديده می شود.

-منحنيهای درجه ی سوم که به عنوان ضميمه ای براثرنيوتن درباره ی نور شناسی ظاهرشد به تحقيق در خواص منحنيهای درجه ی سوم به کمک هندسه ی تحليلی می پردازد نيوتن در  دسته بندی خوداز منحنيهای درجه سوم از78 شکل ممکنی که منحنيهای درجه سوم به خودمی گيرند72 تارابر می شمارد.

- نيوتن ادعا کردهما گونه که مقاطع مخروطی را می توان از تصاوير مرکزی يک دايره بدست آورد همه ی منحنيهای درجه سوم راهم می توان ازتصاوير مرکزی منحنيهای  

بدست آورداين قضيه به صورت معمايی باقی ماند تااينکه در1731برهانی برای آن پيدا شد.

- روش حساب سلسله ها وگسترش دو جمله ايهارا(به هرصورت وازهردرجه که باشد)به صورت سريی يافت دوماه بعد روش تانژانتهای گرگوری وسلوزيوس رابدست آورد.در نوامبرروش مستقيم فلوکسيون (اجزای حساب فاضله)راکشف کرد.

 

 

[1]و[2]

قرن هفدهم

ژيل پرسون

- رسم مماسها

- کشفياتش درزمينه ی منحنيهای درجه ی بالا

 

[1]

1651

هويگنس

 

- مقاله ای به چاپ رساندکه در آن اشتباهات سن ونسان رادراثرش درباره ی تربيع دايره  گوشزدکرد.

 

[1]

 

 

 

 


 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

قرن هفدهم

فرما

- منحنيهای  هنوزهم به هذلوليها،سهميهاومارپيچهای فرمامشهورند.

- فرمااز جمله ،منحنی درجه ی سوم را  نيز که بعدهابه جادوگرآنيزی معروف شدطرح کرده است .

- کشف اصل کمترين اعمال

- قضايای فرما که توسط فرماکشف شدکه بعدهااغلب قضايای ثابت نشده ای که فرمااعلام کرده بودبه ثبوت رسيد:

1)اگرpعددی اول باشدآنگاه   aنسبت بهp اول باشدآنگاه    برp قابل قسمت است اين قضيه ی کوچک فرما مشهور است.

2)هرعدداول فردرامی توان فقط وفقط به يک طريق به صورت تفاضل دومربع نشان داد. 

3)هرعدداول به صورت را می توان به صورت مجموع دو مربع نشان داد.

4)يک عدداول به صورت 4n+1 فقط وتريک مثلث قائم الزاويه به اضلاع صحيح، مربع آن وتر، دو مثلث قائم الزاويه به اضلاع صحيح ومکعب آن وترسه مثلث قائم الزاويه به اضلاع صحيح است وقس عليهذا .

5)هرعدد صحيح نامنفی را می توان بصورت مجموع چهار مربع يا کمترازچهارمربع نشان داد.

6)دريک مثلث قائم الزاويه به اضلاع صحيح مساحت نمی توانديک مجذور کامل باشد.

7)معادله ی    تنهايک جواب دراعدادصحيح ومعادله     تنهادوجواب دراعدادصحيح دارد.

8)اعدادمثبتی مانندz ،y ،x وجودندارندکه درتساوی   صدق کنند.

9)اعدادصحيح مثبتی مانند z ،n،y، x وجودندارندکه به ازای n>2 درتساوی   صدق کنند.اين حدس مشهوربه آخرين قضيه فرما،معروف است.

-فرما به اتفاق پاسکال نظريه ی احتمالات را بنيان نهاد.

- درباب اعدادصحيح مطالعاتی انجام دادوازصورتی که اززمان ديوفانتوس باقی مانده بودبسط دادوبدين ترتيب نظريه ی اعدادرابنيان نهاد.

 

[1]و[2]

 

 

 

 


 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

 

1716-1646

لايبنتيز

باهمه ی جوانی به خلق ايده ی خصيصه های کلی پرداخت که متضمن رياضيات جامعی بودکه بعدها درقالب منطق علامتی جورج بول شکوفاشدوبعدهادرسال 1910درقالب عظيم پرينسيپياماتماتيکا[اصول رياضيات] وايتعدوراسل درآمد.

- اختراع ماشين حساب :

نخستين کارعملی او ساختن ماشين حساب بودکه بهتروکاملترازتعبيه ی پاسکال بطوريکه علاوه بر جمع وتفريق واعمال ضرب وتقسيم راهم انجام داد.

- اختراع قضيه ی اساسی حسابان

- تعدادی از فرمولهای مقدماتی مشتق گيری را استخراج کرد.

- يافتن مشتق n ام حاصل ضرب دوتابع

- کلمات مختصات ،طول وعرض که امروزه به معنی فنی آنها در هندسه ی

تحليلی مورداستفاده قرار می گيردتوسط او کشف شد.

- وی هم چنين تلاش زيادی برای پايه گذاری نظريه ی پوشهاکردودايره ی بوسان را تعريف نمودواهميت آن رادرمطالعه ی منحنيها نشان داد.

[1]و[2]

1653

پاسکال

رساله ی مثلث حسابی پاسکال در سال 1653نوشته شد.   

[2]

1654

پاسکال وفرما

کاراشتراکشان نظريه ی رياضی احتمال :

پاسکال وفرما درمراسلات تاريخی خود،روی مسائل ديگری درارتباط با مسئله ی امتيازها ،نظير تقسيم جايزه درحالت وجودبيش ازدوبازيکن ياوجوددو بازيکن غيرهمقدرت فکرکردنداينکارفرماوپاسکال سبب به راه افتادن نظريه ی رياضی احتمال شد0

[1]و[2]

قرن هفدهم

واليس

- يکی از اولين کسانی بود که مقاطع مخروطی را به عنوان منحنيها درجه ی دوم و نه مقطعهائی از يک مخروط مورد بحث قرار داد0

- کتاب حساب بی نهايت کوچکهای او منتشر شد کتابی که ،عليرغم برخی معايب منطقی،به عنوان رساله ی استانداردی برای چندين سال باقی ماند0

- واليس ،با پيدا کردن عبارتی برای مساحت ربعی از دايره ی                    

که   است در صدد تعيين     بر آمد0

[1]

1657

اوترد

کشف مثلثات

[2]

1658

کريستوفرون

طول هر قوس از يک سيکلوئيد هشت برابر شعاع دايره ی مولد آن است.

[2]

 

 

 

 

 


 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1742-1656

 

ادموندهالی

- وی بطور حدسی مقاله ی  VIII   گمشده ی مقاطع مخروطی آپولونيوس را باز سازی کرد و آثار متعد دی از يونانيان باستان را ويرايش نمود .

 

[1]

1657

کريستيان هويگنس

- اولين رساله ی صوری درباره ی احتمال را ،بر مبنای مکاتبات پاسکال  فرما نگاشت0

- هويگنس مسائل جالب و غير مقدماتی بسياری را حل کرد و مفهوم مهم «اميد رياضی» را معرفی کرد0

- صورت اميد رياضی :اگرp معرف احتمال آن باشد که شخصی برنده ی مبلغ معينs شود در اينصورت sp اميد رياضی او خواهد بود0

- هم چنين نشان داداگر p احتمال برد مبلغی برابر a، g احتمال برد مبلغی برابر b برای کسی باشد ،آنگاه وی می تواند اميد برد ap+by را داشته باشد0

 

[1]

1668

هويگنس

- مقاله ای به انجمن سلطنتی لندن فرستاد که در آن بطور تجربی نشان داده شده بود که مجموع اندازه ی حرکت دو جسم در يک امتداد معين قبل و بعد از تصادم با يکديگر يکی است0

ديگرکارهای هويگنس:

- طول قوس سيسوئيد ديوکلس راحساب کردبه تحقيق پيرامون هندسه ی منحنی زنجيری(شکلی که يک زنجيرقابل انعطاف تمديد ناپذي راباچگالی خط يکنواختی که ازدوتکيه گاه غيرواقع بريک خط عمودی آويزان شده باشد،به خودمی گيرد)پرداخت0

- درباره ی منحنی لگاريتمی مطالبی نگاشت .

- قاعده ی فرما برای ماکزيمم ومينيمم رابه صورت امروزی برای چندجمله ايهابيان کرد.

- کاربردهای ازرياضيات رادرفيزيک عرضه کرد.

 

[1]

1669

کريستوفرون

کشف دودستگاه مولد درروی هذلولوی يکپارچه به اومنسوب است.

 

[3]

1675

آيزک نيوتن

عددياب [شاخص] برای خط کش محاسبه

 

[1]

1675

 

 

 

 

لايبنتيز

 

 

 

 

برای اولين بار علامت امروزی انتگرال رابه صورت s کشيده ای که از اولين حرف کلمه ی سوما(مجموع) گرفته شده ،برای نشان دادن مجموع تقسيم ناپذيرهاکاواليری بکاربرد چند هفته بعدديفرانسيلهاومشتقها وهم چنين انتگرالهای نظير   رابه صورتی نوشت.

 

 

[1]

 

 

 

 


 

تاريخ

نام

موضوعات

مراجع

1678

جيووانی سو

- قضيه ی ملازمی برای قضيه ی منلأئوس

 

[1]

1682

اهرنفريدوالتر فون چيونهاوزن

 

- معرفی منحنيهای محرق

- مارپيچ سينوسی خاص به معادله ی درجه ی سوم چيونهاوزن معروف است.

- درنظريه ی معادلات چيونها وزن بويژه به خاطرتبديلی که يک معادله ی درجه nام برحسب yتبديل می کندکه درآن ضرايب هردوصفرندمشهوراست.

بعدها درسال 1834 ،جوارديک تبديل چيونها وزن پيدا کردکه يک معادله ی چندجمله ای برحسب x رايک معادله چندجمله ای بر حسب yتبديل می کندکه درآن ضرايب همه صفرند.

 

[1]

1687

نيوتن

اصول :

دراصول نيوتن قضايای زيادی راجع به منحنيهای مسطحه ی درجات بالاتر،براهينی برای قضايای جذاب هندسی نظير دو موردی که درزير داده ميشود.

1)     مکان هندسی مراکز همه ی مقاطع مخروطی مماس براضلاع يک چهارضلعی خطی است(خط نيوتن )ماربراوساط قطرهای آن

2)     اگر نقطه ای مانندp که درامتدادخط مستقيمی حرکت می کندبه دو نقطه ی ثابت m ،n وصل شودواگرخطوط mQ،nQ زوايای ثابتی باخطوط mp،np بسازندآنگاه مکان هندسی    Qيک مقطع مخروطی است.

 

[1]

1693

لايبنتيز

- نظريه ی دترمينانها

- تعميم قضيه ی دوجمله ای که به بسط مربوط میشودبه لايبنيتيزمعروف است.

 

[1]

1696

مارکی دو لوپيتال

کشف قاعده ی هوپيتال

 

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع:

 

[1] تاريخ رياضيات  هاوردو.يوز-ترجمه ی محمدقاسم وحيدی اصل

 

[2]دانشمندان علم وصنعت-آيزاک آسيموف

 

[3]  تاريخ علوم پيرتی يرروسو-مترجم حسن صفاری