تاریخ

 

 

800-700

                          توضیحات

 

 

حجاج بن يوسف بن مطر حاسب

حجاج  يكي از نخستين مترجمان كتاب مجسطي بطلميوس است.

مرجعيك

800-700

ابو عبدالله محمد بن موسي خوارزمي

خوارزمي نخستين رياضيدان دوره ي اسلامي استكه آثارش به دست ما رسيده  و كتاب (جبر و مقابله ي او ) قديمترين كتابي است كه در اين باره نوشته شده است . اين كتاب قرنها مرجع و ماخذ اروپايين و تا سده ي شانزدهم  ميلادي مبناي مطالعات علمي آنان در اين رشته بوده است . كتاب حساب خوارزمي ، نخستين كتابي است كه در دوره ي اسلامي راجع به حساب هندي تاليف كرده است .

آثار  موجود رياضي وي : 1- مختصر من حساب الجبر و المقابله  2-  كتاب الجمع و التفريق  3- زيج  

يك

800-700

اسحاق بن حنين بن اسحاق عبادي ابويعقوب

ترجمه هاي رياضي او به عربي :1-كتاب الاصول از اقليدس  2- كتاب المعطيات از اقليدس  3 – كتاب المناظر از اقليدس 4 – كتاب الاكر از منالاوس 5- كتاب الكره المتحركه از اوطولوقس .

يك

873-800

بنو موسي:سه برادر – محمد،احمد،حسن-كه  هميشه به عنوان  پسران موسي معروف بودند.

 بنو موسي در زمره ي نخستين دانشمندان اسلامي بودند كه به مطالعه ي كتابهاي رياضي يوناني پرداختندو مكتب اسلامي رياضيات را بنياد نهادند.

 

دو

 873-800

محاسبه ي حجم كره توسط بنو موسي.

نبو موسي به دست آوردند كه حجم كره مساوي حاصل ضرب شعاع كره است در يك سوم سطح آن.

دو

 873-800

اثبات روش ارشميدس براي تعيين مقدار تقريبي         توسط بنو موسي.

ارشميدس با محاط كردن و محيط كردن 96 ضلعي منتظم در دايره و بر آن ،ثابت كرده بود كه   بايد بين مقدارهاي تقريبي    و   واقع باشد. بنو موسي گفتند كه اين روش را ميتوان ادامه داد تا به حدود مقدار  نزديكتر شد يعني  (كهpn  محيط چند ضلعي محيطي و محاطي است.).

.

 

دو

 873-800

اثبات  قضيه ي ( هرون) توسط بنو موسي

بنو موسي در گزاره هفتم رساله ، اين قضيه را اثبات كردند كه هر گاه  a و b و c سه ضلع مثلثي  و  Aمساحت آن و     P=(a+b+c)/2باشد  ، آنگاه   اين قضيه را غالبا قضيه هرون مي گويند.

دو

 873-800

تعيين مساحت سطح كره توسط بنو موسي

دو

 873-800

تثليث زاويه توسط بنو موسي

دو

873-800

تعيين دو واسطه هندسي توسط بنو موسي

مساله عبارت است از تعيين دو مقدار مجهول y و x از روي دستور هاي    a/x=x/y=y/b  وقتي كه  a  و b  معلوم باشند . اين مسئله را نخستين بار آرخوتاس با روشي متفاوت حل كرده بود . بنو موسي براي حل اين مسئله ، روش عملي بوسيله اسبابي كه با چند خط كش به هم لولا شده بود ارائه كردند .

دو

873-800

محاسبه ي مساحت دايره با روشي متفاوت از روش ارشميدس توسط بنو موسي.

بنو موسي مساحت دايره را با روشي كه با روش ارشميدس تفاوت داشت اما مبتني بر انديشه هاي بينهايت كوچك هاي او بود حساب كردند.

 

دو

900-800

اثبات قضيه ي زير توسط ابو جعفر محمد بن حسين صاغاني خراساني خازن.

مجموع مربعات دو عدد كه هر دو فرد باشند نمي تواند مربع كامل باشد ،بلكه بايد هر دو عدد،زوج و يا يكي از آنها زوج و ديگري فرذ باشد تا مجموع مربعات آنها ،مربع كامل شود.

 

يك

901-836

ثابت بن  قره   صابي حراني :

ثابت بن قره با هدايت سه پسر موسي بن شاكر  دانشمندي بزرگ در رياضيات و نجوم شد . نوشته هاي رياضي او كه بيشتر از آثار ديگرش  مورد پژوهش قرار گرفته است در هموار كردن راه براي كشف هاي مهم رياضي از قبيل تعميم دادن مفهوم عدد به اعداد حقيقي (مثبت) ، حساب انتگرال ، قضايايي در  مثلثات كروي ، هندسه تحليلي و هندسه  نا اقليدسي  نقشي مهم داشته است .

ثابت تقريبا در همه شاخهاي رياضي كار  كرد چند كتاب رياضي قديمي از يوناني  ترجمه كرد از قبيل ، قضاياي مقدماتي ؤدر دايره هاي متماس ، و در مثلثها و نيز مخروطات  آپولونيوس را .  شرحهايي هم بر اصول اقليدس و مجسطي بطلميوس نوشت .

دو

901-836

ساختن عددهاي (متحاب )  براي اولين بار توسط ثابت بن قره

 

دو

901-836

اثباتي تازه و بسيار ظريف از قضيه منلائوس درباره ي  چهار ضلعي كامل كروي توسط ثابت بن قره

 

دو

901-836

محاسبه ي  حجم هاي اجسامي با قاعده هاي متفاوت توسط ثابت بن قره

 

دو

901-836

بررسي سلسله اعمال مسائل هندسي در سه نوع : ساختن ، اندازه گيري و اثبات توسط ثابت بن قره .

 

دو

901-836

ارائه ي سه اثبات جديد  براي  حالت كلي  قضيه ي  فيثاغورس توسط ثابت بن قره .

 

دو

901-836

اثبات اين قضيه كه دو خط به دو زاويه ي كوچكتر از دو قائمه (نسبت به خط سومي ) رسم شوند يكديگر را قطع مي كنند توسط ثابت بن قره

دو

901-836

محاسبه ي مساحت قسمتي از سطح جانبي يك استوانه  ي  مستدير مايل كه محدود به دو مقطع مستوي مي باشد  توسط ثابت بن قره

 

دو

901-836

اثبات اين نكته كه بيضي از فشردن دايره به زاويه ي قائمه به دست مي آيد توسط ثابت بن قره

 

دو

901-836

اثبات مساحت بيضي توسط ثابت بن قره

ثابت در گزاره اي اثبات مي نمايد كه مساحت بيضي به نيم محورهاي aو b  برابر است با مساحت دايره اي به شعاع

دو

901-836

تقسيم قطر سهمي به قطعات متناسب با عددهاي فرد توسط ثابت بن قره

دو

901-836

ثابات قضايايي در باره ي جمع بندي دنباله اي عددي توسط ثابت بن قره

 

901-836

اثبات قضييه اي در مورد نسبت توسط ثابت بن قره.

ثابت بن قره اين قضيه را ثابت كرد كه به ازاي هر نسبت  ،هر قدر هم كوچك باشد مي توان هميشه عددي طبيعي چون nيافت كه به ازاي آن رابطه ي    كه هم ارز است با رابطه ي  .

     

دو

901-836

معرفي طبقه اي ازاجسام كه از دوران قطعه اي از سهمي حول قطر با راس هموار يا برجسته

يا فشرده به وجود مي آيند،توسط ثابت بن قره.

دو

901-836

متناظر كردن مساحت هر قطعه از بيضي با قطعه اي از دايره توسط ثابت بن قره

دو

901-836

اثبات حجم گنبد سهمي شكل توسط ثابت بن قره

 

901-836

حل مسايل متعارف تثليث زاويه و ساختن دو واسطه ي هندسي كه منجر به معادلات درجه سوم مي شوند توسط ثابت بن قره

دو

930-850

ابو كا مل ،شجاع بن اسلم بن محمد بن شجاع.

از بزرگترين جبريان اسلام بعد از دوره ي خوارزمي و نخستين جبري مسلمان است.او توانهاي بزرگتر از x2  

(x8,x6,x5,x3)  را به آساني بكار برده است و بر اثر كارهاي ابو كامل رياضيات انتزاعي با روش عمليتري در رياضي در هم آميخت و موجب گسترش صعودي جبر شد.

دو

930-850

تاليف كتاب (المخمس و المعشر) توسط ابو كامل درباره ي پنج ضلعي و ده  ضلعي.

اين كتاب با بيان جبري،متضمن راه حل هايي است براي معادله اي از درجه ي چهارم و معادلات درجه ي سوم مختلط با ضرايب گنگ.

 

دو

930-850

به كار بردن بعضي از جالب توجه ترين مسايل جبر توسط ابو كامل.

بعضي از جالب توجه ترين مسايلي كه در جبر ميتوان يافت با زبان امروزي چنين است: 

                                                                        ،          

     در  عبارت زير x<y<z          مي باشد .                                                                                                                        

 

دو

930-850

حل معادله ي       در حالت x>p/2    توسط ابو كامل.     

ابو كامل در معادله ي       شرط  x <p/2  را در نظر گرفته بودكه ابو كامل معادله را در حالت  x>p/2     نيز حل كرده است.

 

 

دو

 

 

 

1000-900

 

 

ارائه قضايايي كه منجر به محاسبه مجموع مربعات و مكعبات اولين n عدد طبيعي شد توسط ابوبكر محمد بن حسين كرجي .

آثار رياضي موجود وي :

1-              الفخر في (صناعة) الجبر و المقابلة.

2-              الكافي في الحساب .

3-              البديع في الحساب .

4-              علل حساب الجبر و المقابلة و شرحها .

5-              مختصر في الحساب و المقابلة

6-              الاجذار.

7-              المسائل والجوابة في الحساب.

 

 

 

سه

905-900

 

 

بسط و شرح مقاله پنجم اصول اقليدس توسط ابن دايه

ابن دايه تعريفهايي را كه اقليدس از نسبت و تناسب كرده بود در بحث جدلي مفصلي پرورد .پس از  روشن ساختن معاني اين دو اصطلاح به بسط مقال در اين باره پرداخت كه ؛وقتي بين مقادير معلوم ومجهول رابطه ي تناسب برقرار باشد. چگونه مي توان آن مقادير مجهول را به روشهاي مختلف به دست آورد.

 

 

 

دو

988-928

به كار بردن اعداد منفي با عنوان دين (وام ) توسط ابوالوفا بوزجاني .

اين تنها مورد استفاده از اعداد منفي در رياضيات دوره ي اسلامي است .

چهار

988-928

به كار بردن مفهوم قطر ظل (سكانت) در مثلثات براي نخستين بار توسط ابوالوفا بوزجاني.

 

 

 

چهار

1400-962

ابداع روشي براي تعيين حجم فلزات وجواهر به كمك مخروط . توسط ابو ريحان بيروني.

چهار

1400-962

ابداع روشي براي تعيين جهت قبله در كتاب تحديد نهايات الاماكي توسط ابو ريحان بيروني .

چهار

1040-965

صورتبندي اصل موضوع پنجم اقليدس توسط ابن هيثم .

در اين صورتبندي آمده كه دو خط مستقيم متقاطع امكان ندارد با خط سومي موازي باشند .

 

 

دو

1040-965

استفاده از برهانهاي مستقيم به جاي برهانهاي خلف اقليدس توسط ابن هيثم

دو

1040-965

 

ابداع 24 قضيه توسط ابن هيثم

دو

 

1040-965

 

اثبات( امكان) تربيع دايره توسط ابن هيثم .

ابن هيثم در رساله (تربيع شكل هاي هلال مانند ) بيان مي كند كه اگر بتوان اشكال مسطحي را كه بين دو قوس دايره با شعاع هاي نا مساوي محصورند تربيع كرد ، چرا نتوان با دايره كه ساده تر است انجام داد.

 

 

 

دو

1000-970

حل كردن مسائل هندسي كه به معادلات بالاتر از درجه دوم منجر مي شوند توسط ابو سهل كوهي.

كوهي دو طول مجهول را از تقاطع دادن يك هذلولي متساوي الساقين و يك سهمي ساخت و سپس به دقت ،در مورد شرايط قابل حل بودن مسئله بحث كرد ه است .كوهي با تجزيه ي معادله ي  به اين نتيجه رسيد كه معادله داراي يك ريشه ي مثبت است هر گاه   باشد.

دو

1000-970

 

توصيف پرگار مخروطي توسط كوهي براي اولين بار .

كوهي اولين كسي است كه پرگار به اصطلاح مخروطي را وصف كرد ه است . پرگاري كه طول يك شاخه ي آن متغير است و براي رسم مقاطع مخروطي به كار مي رود .

دو

1079-990

بحثي درباره ي مثلثات كروي در رساله مجهولات قسي الكره (تعيين اندازه ي قوس ها بر سطح كره به زبان عربي ) توسط ابو عبدالله محمد بن معاذ جياني .

دو

 

حوالي 1000

 

ارائه تحقيقاتي درباره ي تقاطع قطوع مخروطي توسط ابو سعيد احمد بن محمد بن عبد الجليل سجزي .

يك

 

حوالي 1000

 

حل مساله ي تثليث زاويه به وسيله ي تقاطع يك دايره و يك هذلولي متساوي القطرين (روش هندسه ثابت) توسط ابو سعيد احمد بن محمد بن عبدالجليل سجزي .

يك

 

حوالي 1000

 

ارائه 34 فقره كتاب و رساله در مورد رياضي توسط ابو سعيد احمد بن محمد بن سجزي .

يك

 

حوالي 1000

 

محاسبه ي مقدار جيب قوس    توسط ابن يونس .

ابن يونس مقدار جيب قوس   را (بر مبناي 60) مساوي با 1،2،49،43،28حساب كرده و روشي به كار برده كه كه با درون يا بي خطي ميان مقادير براي  و   معادل است .

 

دو

 

حوالي 1100

 

تعيين مصادره اقليدس في الخطوط المتوازيه توسط حسام الدين سالار .

يك

 

 

      

 

 

 

مراجع :
 

1-زندگينامه ي رياضيدانان دوره اسلامي /
 ابوالقاسم  قرباني .

2-زندگي نامه علمي دانشمندان اسلامي /
 ابراهيم بن سنان– حنين بن اسحاق .

3- تاريخ رياضيات / هاوارد دبليو .ايوز .

4-مجله ي برهان