این فایل بر اساس مساله ای از کتاب حسابان سال سوم ریاضی طراحی شده است. برای دیدن این مساله این جا را کلیک کنید.

- دایره ی کوچک را روی میله ی افقی با ماوس بگیرید و به سمت چپ و راست، بکشید.

موفق باشید. مهدی مفیدی احمدی، 30 اردیبهشت 1390

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

این اپلت توسط نرم افزار GeoGebra ایجاد شده است.