خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله ی برهان

 

مجله ی رشد برهان ریاضی دبیرستان

زمستان 1388

مشاهده
نویسنده
عنوان مطلب
ردیف
سردبير

 حرف اول

1
پرويز شهرياري رياضيات در ايران /خوارزمي و عيلامي ها 2
احمد قندهاري

رسم نمودار f از روي نمودار تابع f

3
حميد رضا اميري كاربردهاي قضيه ي تقسيم 4
غلامرضا ياسي پور عدد پي 5
هوشنگ شرقي المپياد رياضي در يوگسلاوي سابق 6
مير شهرام صدر تابع چند جمله اي 7
احسان يار محمدي معرفي سايت هاي رياضي جهان 8
محمد هاشم رستمي رويكرد هندسي و رويكرد جبري -مختصاتي در آموزش هندسه 9
دكتر محمد علي فريبرزي  غراقي نظريه مجموعه هاي فازي 10
دكتر احمد شرف الدين چند مسئله در جبر هندسه و هندسه تحليلي 11
غلامرضا ياسي پور با راهيان المپيادي رياضي 12
سيد محمد رضا هاشمي موسوي معادله هاي سياله وروش هاي حل آن ها 13
  مسائل براي حل 14
  حل تشريحی مسائل 15
 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی