خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله ی برهان

 

مجله ی رشد برهان ریاضی دبیرستان

تابستان 1387

مشاهده
نویسنده
عنوان مطلب
ردیف
  یادداشت سردبیر 1
پرویز شهریاری یادهای آموزشی 11 2
میر شهرام صدر انتخاب یک دسته گل 3
هوشنگ شرقی اثبات دیگر بر قضیه ی هرون  4
احسان یار محمدی معرفی سایت های ریاضی جهان 5
احمد قندهاری لگاریتم 6
دکتر احمد شرف الدین نگارش ریاضیات در انجمن متفکران 7
حمیدرضا امیری

بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک (ب م م )یا بزرگترین شمارنده ی مشترک

8
محمد هاشم رستمی رویکرد هندسی -رویکرد جبری در آموزش هندسه 3 9
صدیقه بابایی محیط و مساحت برف دانه ی کخ 10
حسین کریمی مرتبه ی ماتریس های پوچ توان 11
غلامرضا یاسی پور با راهیان المپیادهای ریاضی10 12
سید محمدرضا هاشمی موسوی هم نهشتی و کاربردهای آن 2 13
ابراهیم دارایی کاربردهایی از قضیه لاگرانژ2 14
دکتر احمد شرف الدین حل هندسی چند معادله 2 15
احسان یار محمدی گراف تورنمنت 16
 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی